Miễn dịch cộng đồng và 2 vấn đề cần giải đáp

Một cách tiếp cận miễn dịch cộng đồng có thể rất hiệu quả trong việc giảm các trường hợp bệnh trong dân số. Lấy bệnh sởi làm ví dụ chẳng hạn. Khoảng 93-95% dân số cần được miễn dịch với bệnh sởi để bảo vệ hiệu quả dân số còn lại, những người không thể tiêm vắc-xin, bị suy giảm miễn dịch hoặc không đáp ứng miễn dịch bảo vệ.